Całkowanie numeryczne

Autorzy

Maciej Pawłowski
Gdańska Szkoła Wyższa

Streszczenie

https://gsw.gda.pl/content/calkowanie-numeryczne

Skrypt obejmuje całą gamę metod numerycznego obliczania całek oznaczonych, opartych na znajomości rzędnych funkcji podcałkowej w zadanych punktach. Są to metody równokrokowe Newtona-Cotesa, jak wzór trapezów, Simpsona i inne, wzory Czebyszewa o stałych mnożnikach rzędnych czy wzory Gaussa o najwyższych rzędach dokładności. Omówiono sposoby zwiększania dokładności obliczeń, w tym metodę Romberga, polegającą na połowieniu kroku całkowania, zapewniającą zazwyczaj dużo dokładniejsze wyniki, niż wzory Newtona-Cotesa. Omówiono metodę prostokątów, dokładniejszą od metody trapezów, dającą błąd dwukrotnie mniejszy przeciwnego znaku. Omówiono całkowanie funkcji nieregularnych (osobliwych) z wagą.

Skrypt omawia także specjalne metody całkowania, jak całkowanie funkcji okresowych o zmiennej amplitudzie, całkowanie za pomocą planimetru czy krzywych giętkowych, zwykle pomijane w literaturze. Wreszcie, na koniec omówiono ścisłe obliczanie niektórych całek z ominięciem funkcji pierwotnej.

 

Spis treści

Całkowanie numeryczne … 7
§ 1. Wstęp … 8
§ 2. Metoda Lagrange'a … 9
§ 3. Rozwijanie w szereg … 15
§ 4. Wzory najwyższej dokładności … 24
§ 5. Całkowanie funkcji regularnych … 28
§ 6. Wzory Newtona-Cotesa … 32
§ 7. Wzór trapezów … 37
§ 8. Wzór Simpsona … 40
§ 9. Zwiększenie dokładności obliczeń … 43
§ 10. Metoda Romberga … 47
§ 11. Wzory 5–8 … 51
§ 12. Uogólniony wzór paraboliczny … 55
§ 13. Obliczanie krzywych całkowych … 57
§ 14. Wzory Czebyszewa … 60
§ 15. Metoda prostokątów … 68
§ 16. Wzory Gaussa … 72
§ 17. Całkowanie w bazie Czebyszewa … 79
§ 18. Metoda interpolacji Czebyszewa … 86
§ 19. Całkowanie funkcji osobliwych metodą Gaussa … 91
a) Wzory Czebyszewa I … 91
b) Wzory Czebyszewa II … 97
c) Wzory z wagą [x/(1 – x)]1/2 … 102
d) Wzory z wagą (1 – x)1/2 … 106
e) Wzory z wagą (1 – x)–1/2 … 110
§ 20. Całkowanie w przedziale nieskończonym … 114
a) Wzory Laguerre'a … 114
b) Wzory Hermite'a … 117

Specjalne metody całkowania … 123
§ 21. Całkowanie tłumionych funkcji okresowych … 124
§ 22. Planimetr … 130
§ 23. Krzywe giętkowe … 130
a) Interpolacja trójpunktowa … 133
b) Analiza ugięcia giętki … 140
c) Interpolacja wielopunktowa … 144
§ 24. Obliczanie całek z ominięciem funkcji pierwotnej … 147
a) Sprowadzanie do całki zależnej od parametru … 148
b) Podnoszenie całki do kwadratu … 149
c) Sprowadzanie do równania … 150
d) Całki Froullaniego … 150
§ 25. Całkowanie jednomianu tłumionego … 155

Dodatek matematyczny … 167
§ 26. Własności wielomianów Legendre'a … 168
§ 27. Własności wielomianów Laguerre'a … 173
§ 28. Własności wielomianów Hermite'a … 177
§ 29. Tożsamości przydatne w zastosowaniach … 182
a) Definicje … 182
b) Tożsamości trygonometryczne przydatne w całkowaniu … 182
c) Użyteczne rozwinięcia … 182
d) Momenty funkcji sinus i kosinus … 183

Literatura … 185

Bibliografia

Abramowitz M., Stegun J.A., Handbook of mathematical functions, 9th edition, Dover Publications Inc., New York 1970.

Antoniewicz J., Tablice funkcji dla inżynierów, PWN, Warszawa 1969.

Legras J., Praktyczne metody analizy numerycznej, Wydawnictwa N-T, Warszawa 1974.

Frąckowiak M., Pawłowski M., Ćwiczenia z hydromechaniki okrętu, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1978.

Kuo Ch., Komputerowe metody projektowania powierzchni okrętu, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973.

Pawłowski M., Całkowanie numeryczne, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1988.

Ralston A., Wstęp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1971.

Ryżyk I.M., Gradsztejn I.S., Tablice całek, sum, szeregów i iloczynów, PWN, Warszawa 1964.

pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

13 września 2022

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-23-7