https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/issue/feed Wydawnictwo GSW 2022-09-19T11:20:57+02:00 Tomasz Mikołajczewski wydawnictwo@gsw.gda.pl Open Monograph Press <p>Wydawnictwo GSW<br />(Gdańska Szkoła Wyższa)</p> https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/16 Całkowanie numeryczne 2022-09-13T12:28:57+02:00 Maciej Pawłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><a href="https://gsw.gda.pl/content/calkowanie-numeryczne">https://gsw.gda.pl/content/calkowanie-numeryczne</a></p> <p>Skrypt obejmuje całą gamę metod numerycznego obliczania całek oznaczonych, opartych na znajomości rzędnych funkcji podcałkowej w zadanych punktach. Są to metody równokrokowe Newtona-Cotesa, jak wzór trapezów, Simpsona i inne, wzory Czebyszewa o stałych mnożnikach rzędnych czy wzory Gaussa o najwyższych rzędach dokładności. Omówiono sposoby zwiększania dokładności obliczeń, w tym metodę Romberga, polegającą na połowieniu kroku całkowania, zapewniającą zazwyczaj dużo dokładniejsze wyniki, niż wzory Newtona-Cotesa. Omówiono metodę prostokątów, dokładniejszą od metody trapezów, dającą błąd dwukrotnie mniejszy przeciwnego znaku. Omówiono całkowanie funkcji nieregularnych (osobliwych) z wagą.</p> <p>Skrypt omawia także specjalne metody całkowania, jak całkowanie funkcji okresowych o zmiennej amplitudzie, całkowanie za pomocą planimetru czy krzywych giętkowych, zwykle pomijane w literaturze. Wreszcie, na koniec omówiono ścisłe obliczanie niektórych całek z ominięciem funkcji pierwotnej.</p> <p> </p> <p><strong>Spis treści</strong></p> <p><strong>Całkowanie numeryczne</strong> … 7<br />§ 1. Wstęp … 8<br />§ 2. Metoda Lagrange'a … 9<br />§ 3. Rozwijanie w szereg … 15<br />§ 4. Wzory najwyższej dokładności … 24<br />§ 5. Całkowanie funkcji regularnych … 28<br />§ 6. Wzory Newtona-Cotesa … 32<br />§ 7. Wzór trapezów … 37<br />§ 8. Wzór Simpsona … 40<br />§ 9. Zwiększenie dokładności obliczeń … 43<br />§ 10. Metoda Romberga … 47<br />§ 11. Wzory 5–8 … 51<br />§ 12. Uogólniony wzór paraboliczny … 55<br />§ 13. Obliczanie krzywych całkowych … 57<br />§ 14. Wzory Czebyszewa … 60<br />§ 15. Metoda prostokątów … 68<br />§ 16. Wzory Gaussa … 72<br />§ 17. Całkowanie w bazie Czebyszewa … 79<br />§ 18. Metoda interpolacji Czebyszewa … 86<br />§ 19. Całkowanie funkcji osobliwych metodą Gaussa … 91<br />a) Wzory Czebyszewa I … 91<br />b) Wzory Czebyszewa II … 97<br />c) Wzory z wagą [x/(1 – x)]<sup>1/2</sup> … 102<br />d) Wzory z wagą (1 – x)<sup>1/2</sup> … 106<br />e) Wzory z wagą (1 – x)<sup>–1/2</sup> … 110<br />§ 20. Całkowanie w przedziale nieskończonym … 114<br />a) Wzory Laguerre'a … 114<br />b) Wzory Hermite'a … 117</p> <p><strong>Specjalne metody całkowania</strong> … 123<br />§ 21. Całkowanie tłumionych funkcji okresowych … 124<br />§ 22. Planimetr … 130<br />§ 23. Krzywe giętkowe … 130<br />a) Interpolacja trójpunktowa … 133<br />b) Analiza ugięcia giętki … 140<br />c) Interpolacja wielopunktowa … 144<br />§ 24. Obliczanie całek z ominięciem funkcji pierwotnej … 147<br />a) Sprowadzanie do całki zależnej od parametru … 148<br />b) Podnoszenie całki do kwadratu … 149<br />c) Sprowadzanie do równania … 150<br />d) Całki Froullaniego … 150<br />§ 25. Całkowanie jednomianu tłumionego … 155</p> <p><strong>Dodatek matematyczny</strong> … 167<br />§ 26. Własności wielomianów Legendre'a … 168<br />§ 27. Własności wielomianów Laguerre'a … 173<br />§ 28. Własności wielomianów Hermite'a … 177<br />§ 29. Tożsamości przydatne w zastosowaniach … 182<br />a) Definicje … 182<br />b) Tożsamości trygonometryczne przydatne w całkowaniu … 182<br />c) Użyteczne rozwinięcia … 182<br />d) Momenty funkcji sinus i kosinus … 183</p> <p>Literatura … 185</p> 2022-09-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/14 Migracja – zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury 2022-07-27T12:03:17+02:00 Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Andrey Lymar wydawnictwo@gsw.gda.pl <h3>Wprowadzenie</h3> <p>Ludzie od dawna podróżują, przemieszczają się, są ciągle w drodze — wędrują, zmieniają miejsce zamieszkania, szukają schronienia, pracy, lepszych warunków do życia i rozwoju, przygód i nowych wyzwań. Podróżowanie, przemieszczanie się ludzi może być związane ze zmianą miejsca zamieszkania, czasami ze zmianą sposobu życia, z koniecznością przystosowania się do nowych warunków, adaptacją czy asymilacją.</p> <p>Ruchy migracyjne, przesłanki ich występowania, natężenie, kierunki czy cele migracji są (były i będą) różnorodne, zawsze jednak odzwierciedlają potrzeby jednostek i grup społecznych. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, polityczne czy kulturowe występujące w różnych częściach świata dla jednych są przyczyną migracji, dla innych stanowią doskonałe otoczenie do rozwoju. Migracja nie jest zjawiskiem jednorodnym i nie może być oceniana tylko "z jednego punktu widzenia".</p> <p>Niezależnie od wielkości zjawiska, za każdą decyzją związaną często z wymuszonym wyjazdem z "rodzinnego kraju czy miejsca" kryją się indywidualne tragedie lub radości. Biorąc pod uwagę różne przesłanki migracji, różne jej podziały i klasyfikacje, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy jest to zjawisko pozytywne, czy negatywne. Podejmowanie decyzji o migracji powinno być, w zdecydowanej większości przypadków, procesem uwzględniającym różne jego aspekty, a przede wszystkim dobro osoby decydującej się na taki ruch — zmiana środowiska, pracy, przyzwyczajeń itp.</p> <p>Migracja może też być postrzegana jako element rozwoju osobowego — zmiany w sposobie rozumienia świata, przyspieszony rozwój cywilizacyjny, poznanie nowych kultur. Przeciwieństwem tak postrzeganej migracji jawią się sytuacje, w których migranci są marginalizowani, podważa się ich potencjał osobowy czy kulturowy, niszczy się ich życie osobiste.</p> <p>Zadaniem nie tylko państwa, ale i społeczeństwa jest konieczność zapewnienia migrantom warunków do życia i rozwoju takich samych, do jakich mają prawa obywatele państwa, do którego migranci się udają. Jest to zadanie niezwykle trudne, zwłaszcza w kontekście stworzenia właściwych warunków socjalnych. Dowodów na niewłaściwe podejście do migracji i migrantów — zwłaszcza tzw. migracji zarobkowej, sytuacji, w których migranci traktowani byli niejednoznacznie i nie zawsze doceniano ich wkład w rozwój gospodarczy państwa, w którym wykonywali nierzadko prace gorzej opłacane, prace niebezpieczne, jest dużo. I chociaż sytuacja się zmienia, to w dalszym ciągu osoba z innego państwa czy nawet innego regionu jednego kraju, jest traktowana nieco inaczej w porównaniu z "rdzennym" pracownikiem.</p> <p>Polacy doskonale powinni znać i rozumieć istotę migracji. Jednak wydarzenia, których doświadczamy od kilku lat, zdają się przeczyć tej tezie. Dzieje się tak, bowiem migracja (w wielu wypadkach) przedstawiana jest jako zjawisko typowo polityczne, zjawisko zagrażające naszej państwowości, naszej szeroko rozumianej kulturze. Przez niektóre środowiska, przedstawicieli różnych "władz" czy też przez jednostki, migranci postrzegani są jako wrogowie cywilizacji, ludy barbarzyńskie. Jednostki czy grupy społeczne, których jedynym celem jest niszczenie państwa, społeczeństwa, tradycji.</p> <p>Podstawą właściwego rozumienia ruchów migracyjnych, oceny przyczyn, a przede wszystkim skutków migracji jest właściwa edukacja społeczeństwa. Edukacja prowadzona w sposób ciągły, edukacja rozważna i mądra, edukacja holistyczna, będąca podstawą do patrzenia na ruchy migracyjne w sposób uporządkowany, mający swoje korzenie w międzynarodowo chronionym systemie praw człowieka.</p> <p>Hasłu: "Migrant to człowiek", towarzyszącemu obrońcom praw człowieka walczącym o prawa uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, warto nadać nowe brzmienie: "Migrant to taki sam człowiek, jak ja". Idea ta powinna przyświecać wszystkim działaniom prawnym, społecznym, kulturowym, towarzyszącym zjawisku migracji. Sama pomoc, o ile migranci jej potrzebują i chcą, powinna być niesiona przez jednostki, grupy społeczne doskonale rozumiejące tę problematykę. W tak drażliwych sytuacjach, jaką jest pomoc, nie można pozwalać na działanie chaotyczne, nieprzemyślane, działania prowadzone przez podmioty postrzegające to zjawisko w sposób ograniczony czy wręcz upolityczniony.</p> <p>Redaktorzy, autorzy i uczestnicy międzynarodowej konferencji, której podsumowaniem jest prezentowana monografia, mają nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu przyczynią się do postrzegania migracji i migrantów w sposób odpowiedni dla właściwie wyedukowanego społeczeństwa. Zmiany zachodzące wokół nas zdają się potwierdzać, że "nauka migracji" oraz "nauka o migracji" powinna na stałe zagościć w kanonach edukacji i powinna być prowadzona w sposób ciągły, w różnych formach: m.in. wykłady, konferencje, spotkania, wydawnictwa. W ten proces — nieustannej edukacji i właściwego rozumienia zjawiska edukacji — wpisuje się prezentowana monografia zawierająca opracowania przedstawiające historyczne, jak i współczesne problemy związane ze zjawiskiem migracji. Musimy mieć świadomość, że każdy z nas może też być (lub będzie musiał być) migrantem.</p> <p>Życzymy przyjemnej lektury, Redaktorzy<br>Gdańsk, 26 czerwca 2022 r.</p> <h3>Spis treści</h3> <ol> <li>Wprowadzenie … 7</li> <li>Kazimierz Ickiewicz, <em>Walka o zachowanie tożsamości religijnej i kulturowej Kaszubów w Kanadzie w II połowie XIX wieku</em> … 9</li> <li>Karol Kołodziej, <em>Żydzi w Polsce</em> … 17</li> <li>Bartłomiej Krzyczkowski, <em>Świat Bojkowsko-Łemkowski — wybrane zagadnienia w oparciu o uwarunkowania prawno-analityczne w zakresie prawa ochrony środowiska</em> … 27</li> <li>Mariusz Tadeusz Fierek, <em>Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców z krajów objętych konfliktami zbrojnymi</em> … 39</li> <li>Grzegorz Goryński, <em>Formy nielegalnej migracji do Polski w statystyce Straży Granicznej RP ostatnich lat</em> … 49</li> <li>Marek Żejmo, <em>Migracje we współczesnej Szwajcarii</em> … 87</li> <li>Andrey Lymar, <em>Zadania zarządzania różnorodnością oraz bezpieczeństwo społeczne i kulturowe</em> … 103</li> <li>Monika Gut-Winiarska, Maria Chomka, <em>Rola migracji ludności w promowaniu kraju ojczystego na przykładzie dziedzictwa kulinarnego</em> … 111</li> <li>Dariusz Jurczak, Katarzyna Badurowicz, <em>Rola administracji publicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa migrującej społeczności regionu warmińsko-mazurskiego</em> … 125</li> <li>Ewa Dąbrowa, <em>Uwikłanie ideologiczne (polityczne?) dyskursu o imigrantach i uchodźcach — implikacje edukacyjne</em> … 143</li> <li>Adam Jan Karpiński, <em>Migracyjny nomadyzm humanistyczny kapitału. Plusy i minusy rozwoju społecznego</em> … 157</li> <li>Joanna Sylwia Kierzkowska, <em>Prawnośrodowiskowe i ekologiczne uwarunkowania migracji</em> … 185</li> <li>Krzysztof Olejnik, Mariusz Tadeusz Fierek, <em>Istota bezpieczeństwa ekonomicznego państwa</em> … 201</li> <li>Jose Milhazes, <em>Исторический аспект влияния португальских иммигрантов на жизнь в Российской империи</em> … 217</li> <li>Mariia Ruda, Mykhailo Paslavskyi, Taras Boyko, <em>Ecological migration of the population in the context of climate change in the western region of Ukraine</em> … 225</li> <li>Veneta Yankova, <em>Issues on the topic "The Tatars in Bulgaria and their oral history: the migration from Crimea"</em> … 243</li> </ol> <p>&nbsp;</p> 2022-07-21T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wydawnictwo GSW https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/13 Socjologiczne uwarunkowania przestępczości 2022-06-23T14:34:25+02:00 Lech Milian wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>Kryminologia, będąca przedmiotem działań praktycznych, stanowi wyodrębniony kierunek interdyscyplinarny, którego celem użytkowym jest rozpoznawanie społecznych uwarunkowań rozmaitych rodzajów przestępczości. Przestępczość jest formą naruszenia określonych prawnie lub też zwyczajowo norm współżycia społecznego ludzi egzystujących w określonym środowisku społecznym. Z wielorakiego zakresu rozmaitych rodzajów przestępczości dla treści niniejszego wykładu wybraliśmy te, które są w kodeksach ustawodawczych oznaczone jako czyny ludzi naruszające przepisy obowiązującego prawa karnego oraz cywilnego. Uzasadniając ten wybór powiemy, że nie sposób omówić wszystkie rodzaje naruszenia reguł życia społecznego, gdyż część z nich jest rozpoznawana i potępiana wyłącznie w tradycyjnie umownych, to znaczy obyczajowych, normach poprawnego zachowania się ludzi w danych środowiskach społecznych. W takich przypadkach owo potępienie przejawia się ludzi w formach rozmaitych izolacji od naruszających takie normy jednostek.</p> <p><em>Kryminologia w obrazie merytorycznym tego pojęcia zajmuje się między innymi poznawaniem środowisk społecznych, w których występuje zauważalne jako fakt społeczny zjawisko przestępczości zagrożonej restrykcjami prawnymi lub taką przestępczością są zagrożone.</em> Rozwijając to twierdzenie powiemy, że w każdym wyodrębniającym się środowisku społecznym pojawiają się czyny przestępcze. Jednak są również takie środowiska, które są wprost <em>uznawane za kryminogenne</em>, to znaczy, że w nich ma miejsce przestępczość o wyższym niż w innych nasileniu. Kryminogenność takich środowisk sprawia, że są one niejako<em> wylęgarnią niektórych rodzajów przestępczości.</em></p> <p>&nbsp;Środowiska określone jako kryminogenne są pod szczególną obserwacją kryminologów, którzy poszukują przyczyn takiej obfitującej w przestępczość aktywności. Z takiego punktu widzenia w naszym obrazie definicyjnym <em>kryminologia jest nauką, która ze swoich dociekań badawczych wyprowadza wnioski mające zjawisko przestępczości osłabiać, jeśli nie likwidować.</em> Inaczej mówiąc, działania praktyczne kryminologów wyposażonych w wiedzę naukową polegają na kompetentnej, bo opartej o wiedzę naukową, analizie zjawisk przestępczych. Szczególnie dotyczy to tych środowisk społecznych, które są niejako <em>skażone </em>ujawnioną w nich przestępczością. Pojawia się zatem korespondujące z tym, co powiedzieliśmy, pytanie: przy pomocy jakiej konkretnie wiedzy można poszukiwać owego rodowodu przestępczości. <em>W trakcie poszukiwań źródeł zjawisk przestępczych okazało się, że podłożem wielu zjawisk przestępczych są czynniki sprawcze nazywane socjologicznymi.</em></p> <p>Do czynników sprawczych — a uznanych za socjologiczne, a sprzyjające przestępczości niezależnie od ich rodzajów — można zaliczyć uwarunkowania sprawcze, które mają swoje podłoże w niekorzystnych dla ludzi sytuacjach ekonomicznych. Sytuacje te powodują, że ludzie poddani wpływom niekorzystnych w ich przypadku uwarunkowań ekonomicznych, czują się jak gdyby wykluczeni z możliwości korzystania z zasobów materialnych dostępnych innym ludziom. W efekcie narasta u nich coś w rodzaju protestu. Na podłożu tego odczucia kształtuje się zwolna, a z czasem przybierając na sile, rodzaj przeciwdziałania niezgodnego z obowiązującym prawem. <em>Uwieńczeniem tego przeciwdziałania jest przestępczy styl bycia.</em> Tenże styl bycia przybiera u ludzi popełniających przestępstwa formę wzorca<em> bytowo-kulturowego nazywanego także obyczajowym.</em> Można powiedzieć, że <em>swoista zaraźliwość takiego wzorca zachowania przestępczego jest wielka, jeśli w odczuciach osobistych ludzi wzorzec taki uznany został za uzasadniony zaistniałym w odniesieniu do nich ubóstwem.</em></p> <p>W skrajnych przypadkach, o których jeszcze powiemy, popełnianie jakiegoś przestępstwa staje się dla wielu ludzi rodzajem<em> recepty</em> umożliwiającej znośne materialnie życie. Wielkie znaczenie ma tutaj, jeśli chodzi o środowiska, które nazwaliśmy <em>kryminogennymi</em>, proces przekazu nazywany <em>naśladownictwem.</em> Naśladownictwo szczególnie wtedy, gdy jest motywowane zaspokojeniem jakiejś atrakcyjnej potrzeby, w socjologii uznane zostało za znaczący w swoich efektach przekaz społeczny. Dodajmy w kontekście przekazu zwanego naśladownictwem, że przekaz ten może mieć miejsce także w przypadkach, gdy dana osoba ulegająca atrakcyjności takiego przekazu, dostrzega w zachowaniu przestępczym innej osoby pewne wyróżniające, a zarazem atrakcyjne, cechy jej zachowania. Nie muszą one być warunkowane wyłącznie niekorzystną sytuacją ekonomiczną. Wiele przestępstw jest popełnianych wyłącznie dlatego, że pokazują obserwującej przestępców osobie, że atrakcyjne posiadanie jakiegoś dobra może być uzyskane z pominięciem pracy, a wcześniej trudów nabycia odpowiednich kompetencji pracowniczych. Odwołujemy się ponownie do swoistości kulturowo-obyczajowej środowiska kryminogennego.</p> <p>Jednak nie można opierać poszukiwań źródeł przestępczości, wyłącznie sprowadzając takie poszukiwania do uwarunkowań socjologicznych. Socjologia będąc nauką społeczną, ma naturalne powiązania z innymi naukami społecznymi. Do takich nauk społecznych spokrewnionych z socjologią zaliczają się: <em>psychologia</em> i co może zaskoczyć — także <em>ekonomia </em>oraz<em> pedagogika</em>.</p> 2021-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/17 Wytrzymałość zmęczeniowa 2022-09-19T11:20:57+02:00 Maciej Pawłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>W skrypcie omówiono wytrzymałość zmęczeniową stali w ujęciu makroskopowym, tj. w oparciu o krzywe Wöhlera, z ominięciem teorii propagacji pęknięć zmęczeniowych. Omówiono współczynnik asymetrii oscylacji naprężeń <em>R</em> oraz trzy sposoby przedstawiania wyników badań, dotyczących nieograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej. Podano analityczne związki, dotyczące współczynnika <em>R</em>, nieznane w literaturze oraz wyprowadzono wzór na liczbę oscylacji <em>N</em> do zniszczenia próbki, uwzględniający naprężenia średnie, także nieznany w literaturze. Omówiono obliczanie stopnia zużycia zmęczeniowego <em>D</em> w oparciu o hipotezę Palmgrena-Minera, sprowadzającej się do sumy dwóch niezupełnych funkcji gamma. Pokazano, że krzywe Wöhlera dla oscylacji zmiennoamplitudowych, typowych w okrętownictwie, są inne niż w przypadku oscylacji o stałej amplitudzie, typowych w budowie maszyn.</p> <h3><strong>Spis treści</strong></h3> <ul> <li>§ 1. Oznaczenia i określenia stosowane w skrypcie … 4</li> <li>§ 2. Podstawowe pojęcia … 5</li> <li>§ 3. Badania wytrzymałości zmęczeniowej … 6</li> <li>§ 4. Prezentacja parametrów zmęczeniowych … 11</li> <li>§ 5. Wpływ granicy plastyczności Re na obszar bezpiecznych oscylacji … 14</li> <li>§ 6. Aproksymacja wykresów Wöhlera … 15</li> <li>§ 7. Hipoteza Palmgrena-Minera … 23</li> <li>§ 8. Oscylacje nieregularne … 26</li> <li>§ 9. Związek prognozy długoterminowej z krótkoterminową … 31</li> <li>§ 10. Zginanie kadłuba. Oscylacje nieharmoniczne … 35</li> <li>§ 11. Rozkład Weibulla … 36</li> <li>§ 12. Wyznaczanie stopnia zużycia zmęczeniowego D … 39</li> <li>§ 13. Przykład obliczeniowy … 42</li> <li>§ 14. Podsumowanie … 45</li> <li>Zadania … 45</li> <li>Literatura … 49</li> </ul> 2021-12-22T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/11 Słowiański duch we współczesnym świecie 2021-06-14T21:09:23+02:00 Arnold Ananicz ps. Ananiczius wydawnictwo@gsw.gda.pl Krzysztof Andrzej Górecki wydawnictwo@gsw.gda.pl Tomasz Awdziejczyk wydawnictwo@gsw.gda.pl Joanna Banek wydawnictwo@gsw.gda.pl Krzysztof Bąkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Waldemar Borowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Gracjan Cimek wydawnictwo@gsw.gda.pl Dominika Daszewska wydawnictwo@gsw.gda.pl Jacek Dittwald wydawnictwo@gsw.gda.pl Andrzej Kaleta wydawnictwo@gsw.gda.pl Adam Jan Karpiński wydawnictwo@gsw.gda.pl Joanna Korecka wydawnictwo@gsw.gda.pl Barbara Krygier wydawnictwo@gsw.gda.pl Piotr Kudrycki wydawnictwo@gsw.gda.pl Jolanta Kuśmierska wydawnictwo@gsw.gda.pl Edyta Majewska wydawnictwo@gsw.gda.pl Karolina Mysłek wydawnictwo@gsw.gda.pl Magda Opozda-Szwabe wydawnictwo@gsw.gda.pl Rajmund Pluta wydawnictwo@gsw.gda.pl Jerzy Przybył wydawnictwo@gsw.gda.pl Kamila Wojciechowicz-Krauze wydawnictwo@gsw.gda.pl <p class="rtejustify">Przedstawiamy materiał wyjątkowy, który powstał w warunkach, gdzie na oczach wszystkich, w skali kosmicznej, odbywa się proces transformacji naszego świata. Jednocześnie słowiański duch odradza się w tej części globu, gdzie jak wszędzie "covidianizm" próbuje narzucić nowy kierunek zmian. Termin planowanej konferencji plenerowej w Gdańsku przesuwany jest kolejny raz. Jej tytuł "Słowiański duch we współczesnym świecie" to sygnał, że z tego miejsca na ziemi wydobywa się energia, która może wpłynąć na kierunek ewolucyjnych zmian w bardziej przyjazną człowiekowi, niż NWO, stronę. Słowiańska perspektywa, to punkt widzenia, przez który zarówno świat nauki, jak i świat sztuki próbują przyjrzeć się sobie w nieco odmienny sposób.</p> <p class="rtejustify">Troska o zachowanie harmonii w kontakcie z szeroką pojmowaną naturą kreuje potrzebę nieustannej pracy nad rozwijaniem świadomości istoty ludzkiej — w celu zrozumienia jej miejsca i roli we wszechświecie.</p> <p class="rtejustify">Niniejszy materiał i zaplanowana konferencja w Gdańsku to kolejny etap rozwijania naukowego dialogu w tym kierunku. Do dialogu włącza się również środowisko artystyczne, które swoją obecnością i pracami malarskimi wyraża zainteresowanie tym, czym jest duchowość jako taka i słowiańska duchowość, w szczególności. W jakim stopniu może ona wpływać na sposób widzenia przestrzeni i świata, który współtworzą.</p> 2021-06-14T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Wydawnictwo GSW https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/15 Sustainable development – state and prospects 2022-07-29T15:55:25+02:00 Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Oleksandr Moroz wydawnictwo@gsw.gda.pl Mykhailo Paslavskyi wydawnictwo@gsw.gda.pl <p><strong>Table of contents</strong></p> <ol> <li>Mirosław Borkowski, Mariia Ruda, Mykhailo Paslavskyi, Taras Boyko, Nadezhda Goncharova, <em>Sustainable development of a compound landscape complex: approval of the compartmental concept</em></li> <li>Olexandra Farat, Rostyslav Slavyuk, Irina Yemchenko, Oksana Shauda, Mariana Bets, <em>Review of scientific literature in the context of cluster development problems in the system of provisions of the concept of sustainable development</em></li> <li>Sviatoslav Kniaz, Vira Kosovska, Nadia Yavorska, Tania Danko, Roman Rusyn-Grynyk, <em>Analytical and information support of the structural development of eco-entrepreneurship in the system of sustainable development</em></li> <li>Volodymyr Mokryy, Iryna Kazymyra, Ihor Petrushka, Oleksandr Moroz, Ruslan Grechanyk, <em>Concept of environmental-technological reconstruction for wastewater treatment plants of Western Bug basin in Ukrainian-Polish hydrological network of Lviv region</em></li> <li>Oleksandr Moroz, Olha Kuz, Mariia Ruda, <em>Analysis of the acoustic impact of windparks in the Ukrainian Carpathians on adjacent residential areas</em></li> <li>Oleh Nahurskyi, Stepan Kachan, Borys Bolibruh, Viktor Vasiychuk, Olena Matskiv, Volodymyr Shepitchak, <em>Stability of territorial communities in normal situations and emergency</em></li> <li>Ihor Petrushka, Myroslav Malovanyy, Kateryna Petrushka, Olena Danylovych, <em>The influence of counterion’s nature on ion-exchange properties of sulfocationite resin KU-2</em></li> <li>Andriy Terebukh, Lidiia Lisovska, Iryna Kazymyra, Iwona Jażewicz, Aleksandra Zienkiewicz, <em>Formation of tourism products: the resource-based decision making</em></li> <li>Andriy Terebukh, Mariana Senkiv, Oleksandr Moroz, <em>Accessible tourism for all and its contribution to sustainable development: experience of the European Union</em></li> <li>Viktor Vasiichuk, Oleh Nahurskyy, Stepan Kachan, Nataliya Vytrykush, Halyna Korzh, <em>The human reaction speed study under the action of different stressors</em></li> <li>Ewa Jakusik, Anna Chodubska, Dawid Biernacik, <em>Kontrola jakości danych meteorologicznych wartościami granicznymi WMO na przykładzie danych anemometrycznych dla wybranych stacji synoptycznych</em></li> </ol> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2020 Wydawnictwo GSW https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/1 Analiza stanu naprężeń 2020-05-27T13:34:38+02:00 Maciej Pawłowski wydawnictwo@gsw.gda.pl <p>W skrypcie omówiono pojęcie tensora naprężeń, kierunki główne naprężeń oraz dwie najważniejsze hipotezy wytężeniowe (Mohra i Hubera), zakończone ich porównaniem. Naprężenie zredukowane według hipotezy Hubera jest równe lub mniejsze od naprężenia zredukowanego według Mohra. W najgorszym przypadku, gdy naprężenia główne tworzą ciąg arytmetyczny, różnica wynosi 13,4%.</p> 2020-05-28T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2018 Gdańska Szkoła Wyższa https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/12 Nauka i edukacja we współczesnym świecie 2022-01-08T13:42:32+01:00 Mirosław Borkowski wydawnictwo@gsw.gda.pl Andrey Lymar wydawnictwo@gsw.gda.pl <ol> <li><strong>Iryna Babets</strong>, <em>Bezpieczeństwo ekonomiczne współpracy interregionalnej Ukrainy z krajami UE: kierunek strategiczny — rolnictwo</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Celem artykułu jest określenie teoretycznych i metodologicznych podstaw, priorytetów strategicznych i narzędzi instytucjonalnych dla wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego regionów Ukrainy we współpracy interregionalnej z krajami UE w sektorze rolniczym. Przedstawiono założenia metodologiczne współpracy interregionalnej Ukrainy z krajami UE jako środku poprawy stanu bezpieczeństwa gospodarczego. Na podstawie analizy skupień dokonano klasyfikacji regionów Ukrainy ze względu na potencjał rolnictwa. Zaproponowano kierunki wzmocnienia ekonomicznego bezpieczeństwa regionów w sektorze rolniczym w oparciu o połączenie ich przewag konkurencyjnych. Określono podstawowe założenia metodologiczne w zakresie poprawy stanu ekonomicznego bezpieczeństwa w sektorze rolnym dla regionów uczestniczących we współpracy interregionalnej. Dokonano oceny ekonomicznego bezpieczeństwa sektora rolnego obwodów Lwowskiego i Połtawskiego i na tej podstawie uzasadniono strategiczne priorytety współpracy interregionalnej. Ilustracją modelu współpracy interregionalnej jest określenie możliwych powiązań sektoralnych i międzybranżowych obwodów Lwowskiego i Połtawskiego z województwami Podkarpackim i Małopolskim. <br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: bezpieczeństwo ekonomiczne, współpraca interregionalna, sektor rolniczy, potencjał rolnictwa, zagrożenia, priorytety strategiczne.</li> <li><strong>Sławomir Stanisław Dębski</strong>, <strong>Dariusz Skalski</strong>, <strong>Piotr Lizakowski</strong>, <em>Bezpieczeństwo społeczne — wybrane zagadnienia</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Proces badawczy realizowany w przestrzeni zarządzania państwem demokratycznym aksjologicznie i prakseologicznie prowadzi do krytyki współczesnego instytucjonalizmu stanowiąc interdyscyplinarne wyzwanie badawcze.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: bezpieczeństwo społeczne, administracja publiczna, demokracja, zarządzanie państwem, zagrożenia.</li> <li><strong>Jerzy Kosiński</strong>, <em>Podstawy zajęcia i zabezpieczania danych cyfrowych jako element reagowania na naruszenia bezpieczeństwa</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Rozdział zawiera zwięzły przegląd aktów normatywnych i dobrych praktyk związanych z zajęciem i zabezpieczaniem danych cyfrowych.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: dane cyfrowe, naruszenie bezpieczeństwa, ślady, zabezpieczenie, live forensic.</li> <li><strong>Jolanta Tomporowska</strong>, <em>Zagrożenia wychowania w procesie przemian cywilizacyjnych — wybrane zagadnienia</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: W procesie przemian cywilizacyjnych ściśle powiązanych z technologizacją życia jednostki narasta dynamika interakcji człowiek — maszyna, maszyna — człowiek. Te zjawiska stanowią wyzwania badawcze dla wielu dziedzin i dyscyplin nauk. Niniejsze opracowanie dotyczy wybranych zagadnień w zakresie wynikającym z interakcji jednostki i Internetu.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: przemiany cywilizacyjne, uzależnienia od Internetu, wychowanie dzieci w procesie przemian cywilizacyjnych.</li> <li><strong>Jolanta Tomporowska</strong>, <em>Autoewaluacja pracy eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Wymagania stawiane ekspertom MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli przez obowiązujące reguły prawa oraz samodzielność w procesie doskonalenia się kształtowanego poprzez szeroko rozumianą ewaluację stanowi wyzwania wielu dziedzin nauki, których sprostaniu podjęto próbę niniejszym opracowaniem.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: ekspert; awans zawodowy nauczyciela, autoewaluacja.</li> <li><strong>Maria Chomka</strong>, <em>Oferta ekoturystyki jako element zrównoważonego rozwoju w regionie</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Ekoturystyka jest segmentem przemysłu turystycznego, którego nie należy tylko i wyłącznie wiązać ze sposobem realizacji motywów turystycznych, ale przede wszystkim z działalnością mającą na celu chronienie i zapobieganie degradacji środowiska, będącego areną tworzenia różnorodnych ofert do spędzania czasu wolego w ścisłym związku z naturą. Dynamiczny wzrost popularności tego rodzaju turystyki daje szanse na pobudzenie gospodarcze tych rejonów, w których dominują walory przyrodnicze. Może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy na obszarach dotkniętych problemem bezrobocia. Nowoczesny przemysł rynku produktów ekoturystycznych zgodnie z tendencjami określonymi przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) wymaga systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym i regionalnym. Zgodnie, z którymi powstawać ma więcej obszarów prawnie chronionych, ale również należy promować taką działalność, która spełnia najwyższe wymogi dotyczące ochrony przyrody. Konieczne jest także stworzenie odpowiednich warunków do edukacji, dzięki której dostarczane będą informacje i pomoc merytoryczna w zakresie ochrony środowiska do lokalnych społeczności, a także uzmysłowienie czym jest ekoturystyka i jakie korzyści może przynieść wraz z podkreśleniem lokalnych tradycji, zwyczajów i kultury. Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych uwarunkowań mających wpływ na rynek ofert ekoturystycznych, a także w aspekcie zmieniających się potrzeb konsumentów, przedstawienie współczesnych tendencji dotyczących rozwoju i atrakcyjności produktów ekoturystyki.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: turystyka zrównoważona, ekoturystyka, degradacja środowiska.</li> <li><strong>Michał Kosiński</strong>, <em>Edukacja ratownicza w zapewnianiu bezpieczeństwa na wodzie</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Autor artykułu przedstawia i omawia rolę edukacji ratowniczej w zapewnianiu bezpieczeństwa „na wodzie”. Na przykładzie wybranych szkoleń ratowniczych realizowanych przez WOPR oraz sportowego ratownictwa wodnego pokazuje ich wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami. Zwraca uwagę na formalny brak wymagania podnoszenia, a co najmniej utrzymania, umiejętności ratowniczych przez osoby pracujące w charakterze ratownika.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: edukacja, szkolenie, bezpieczeństwo na wodzie, ratownictwo wodne, WOPR, ratownictwo sportowe.</li> <li><strong>Andrey Lymar</strong>, <em>Bezpieczeństwo systemu edukacji jako podstawa bezpieczeństwa społecznego (kilka zagadnień na temat jakości i reform)</em><br><span style="text-decoration: underline;">Streszczenie</span>: Kwestie reformy w edukacji są często związane z jakością nauczania i z bezpieczeństwem publicznym. Ważne jest zrozumienie istoty reform i kryteriów jakości w edukacji, aby móc określić stopień wpływu edukacji na procesy społeczne i społeczeństwo jako całość.<br><span style="text-decoration: underline;">Słowa kluczowe</span>: jakość edukacji, reforma systemu edukacji, konsument produktu edukacyjnego, bezpieczeństwo społeczne.</li> <li><strong>Wojciech Drzeżdżon</strong>, <em>Труд как фундаментальная деятельность человека. Интерпретирующее исследование</em><br><span style="text-decoration: underline;">Аннотация</span>: Труд является компонентом рационального и планируемого активного поведения индивидума по отношению к окружающему миру; элементом, подлежащим моральному регулированию; деятельностью осуществляемой посредством поступков с целью корреляции с миром; результатом самодостаточности человека, проявляющейся в потребностях;источником, обуславливающим развитие человека. Разносторонний подход к человеческому труду указывает на его многоаспектность и многомерность. В сложившихся условиях представляется чрезвычайно трудным сформулировать универсальное определение труда в связи с постоянными изменениями в его характере и содержании.<br><span style="text-decoration: underline;">Ключевые слова</span>: труд, ценности, трудовая педагогика, безработица, рынок труда.</li> <li><strong>Marta Kopytko</strong>, <strong>Zinaida Zhyvko</strong>, <strong>Halyna Levkiv</strong>, <em>Competitiveness and security of innovative-active enterprises</em><br><span style="text-decoration: underline;">Abstract</span>: Based on the analysis of the level of innovation activity of enterprises in Ukraine and the factors of influence on its indicators, the main factors determining the negative dynamics of the development of innovation activity of enterprises in Ukraine are determined. In order to overcome the problems in the field of innovation, it is proposed to focus on the implementation of innovative management in the process of implementing innovative processes. For this purpose, recommendations for the organization of the process of innovation management, taking into account the successful practice of foreign enterprises, have been developed.<br><span style="text-decoration: underline;">Keywords</span>: innovation, innovation activity, innovation process, innovation management, innovation potential, threats and risks, enterprise competitiveness, enterprise security, factors influencing the activity of innovation activity.</li> <li><strong>Mariya Korotkaya</strong>, <strong>Olga Muratova</strong>, <em>Приоритетные направления развития промышленности Калининградской области</em><br><span style="text-decoration: underline;">Аннотация</span>: В статье рассмотрена общая информация о промышленности Калининградской области: общий перечень видов деятельности, индекс промышленного производства; структура по обрабатывающим производствам и ее динамика; структура по отдельным видам промышленной продукции и ее динамика. Представлен краткий обзор промышленных парков.<br><span style="text-decoration: underline;">Ключевые слова</span>: промышленность, развитие промышленности, Калининградская область.</li> <li><strong>Peter Herrmann</strong>, <em>Uncertainty as the highest state of insecurity</em><br><span style="text-decoration: underline;">Introduction</span>: Discussing increasing populism and right-wing political movements and social law together is commonly — and without any doubt importantly — dealing with issues of social legislation, employability and emphasising the importance of “honesty and reliability” from the political side. And while globalisation is not condemned, it is at least in tendency suggested to be a centre piece of the present quarrels; migration, low-wage policies, capital-flight and tax competition are then highlighted as major issues. The present contribution aims on taking a wider approach, arguing that one of the major problems is the aggravation of a secular process that may be called — alluding to Karl Polanyi’s work — disembedding of law.</li> <li><strong>Olga Khmel</strong>, <em>Формирование организационно-экономического механизма взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей</em><br><span style="text-decoration: underline;">Аннотация</span>: В статье обоснован организационно-экономический механизм взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей с целью реализации концепции обязательного участия работодателей в управлении активами человеческого капитала; предложена модель взаимодействия учреждений высшего образования, работодателей и органов государственного управления для устранения проблемы недостаточных взаимосвязей между ними, а также концепция интеграционного объединения для современных макроэкономических условий Республики Беларусь. <br><span style="text-decoration: underline;">Ключевые слова</span>: организационно-экономический механизм взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей, модель взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг высшей школы, модель интеграционного развития.</li> </ol> 2018-12-30T00:00:00+01:00 Prawa autorskie (c) 2018 Wydawnictwo GSW