Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Część druga

Autorzy

Lech Milian
Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa

Streszczenie

Spis treści
 • In Memoriam prof. zw. dr hab. Lechowi Milianowi … 9
 • Uwagi o strukturze tematycznej monografii … 13
 • Informacja o zawartości tematycznej części drugiej w nawiązaniu do pierwszej … 13

 

Przypomnienie wiedzy o ideologiach, ale nie tylko

 • Poszukiwanie sensu życia wiodącym problemem filozofów, s. 19
 • Ideologie wytworem ludzkich pragnień, jednak też narzędziem władzy, s. 23
 • Istota średniowiecznego absolutyzmu władczego kościoła, s. 25
 • Trudny proces wyzwalania się społecznego spod absolutyzmu kościoła, s. 28
 • Funkcje religii politeistycznych i przyczyny ich zaniku, s. 31
 • Czy monoteizm chrześcijaństwa może budzić wątpliwości, s. 33

Świadomość składnikiem kontaktu ludzi z ideologiami

 • Świadomość kategorią społeczną, ale także ideologiczną, s. 37
 • Poszukiwanie prawdy składnikiem świadomości u G.W.F. Hegla, s. 40
 • Świadomość w poglądach K. Marksa oraz M. Webera, s. 43

Ideologia i władza w dwóch ocenach poznawczych

 • Dlaczego władza nie może obejść się bez ideologii? Pogląd M. Webera, s. 47
 • Zależność władzy od ideologii w przekonaniu G. Simmla, s. 50

Stoicyzm w ideologicznej konfrontacji z chrześcijaństwem

 • Zasady stoickiej etyki trwałym dorobkiem rzymskich intelektualistów, s. 55
 • Stoicka myśl społeczna obciążona problemem niewolnictwa, s. 59
 • Stoicka filozofia przekształcająca się w ideologię absolutu, s. 61
 • Religijna wyobraźnia Epikteta z chrześcijańskim jej wydźwiękiem, s. 65
 • Wpływ stoicyzmu na chrześcijański porządek i etykę, s. 70
 • Czym chrześcijanie przyciągali do siebie stoików?, s. 73

Chrześcijaństwo na wyboistej drodze do panowania

 • Upadek idei o wspólnocie majątkowej i prawnej chrześcijan, s. 79
 • Przyczyny zanikania radykalizmu ideowego chrześcijaństwa, s. 83
 • Chrześcijaństwo w ogniu walk teologicznych. Kontrowersyjne mutacje, s. 88
 • Integracja chrześcijaństwa z istniejącym porządkiem społecznym, s. 94

Średniowiecze, czyli chrześcijański porządek społeczny

 • Augustiańska wizja doskonałego państwa chrześcijańskiego, s. 97
 • Feudalizm w rozbudowanej teologicznie wizji tomistycznej, s. 100
 • Jaki powinien być według teologa Tomasza władca, nazwany królem?, s. 103
 • Teologiczno-prawny spór: kto ma prawo do własności, s. 106
 • Wykształcenie się specyficznej własności kościelnej, s. 109
 • Średniowieczna gospodarka w służbie kościoła i protestancka próba odnowy, s. 114
 • Próby adaptacji doktryn kościoła do porządków demokratycznych, s. 117

Wolność osobista w interpretacjach ideologicznych

 • Wolność osobista jako kategoria społeczno-ideologiczna, s. 123
 • Przejawy czasowego zniewolenia ludzi w okresie przedhelleńskim, s. 126
 • Wolność osobista i niewolnictwo w oprawie filozofii starogreckiej, s. 129
 • Kult wolności osobistej podłożem ateńskiej demokracji, ale jakiej, s. 132
 • Stoicka koncepcja duchowej wolności osobistej z jej społeczną genezą, s. 136
 • Wolność osobista w teologii tomistycznych powinności, s. 139
 • Wolność osobista w formule kościoła współczesnego, s. 142
 • Wolność w ujęciu marksistowskim jako wyzwalanie się od konieczności, s. 145
 • Wolność osobista w ujęciu wczesnego liberalizmu politycznego, s. 147
 • Jak można zniekształcić liberalne idee? Rewolucja francuska, s. 149

Czas poza pracą w kontekście wolności osobistej

 • Czas poza pracą w historycznych przekształceniach jego meritum, s. 153
 • Czas poza pracą w marksistowskiej ewolucji pojęciowej … 156
 • Współczesny czas wolny wpisany w ideę liberalnej wolności osobistej, s. 158

Liberalizm i marksizm oraz ich ideologiczne mutacje

 • Średniowieczne początki liberalizmu i jego nowożytne wzmocnienia, s. 163
 • Liberalizm ekonomiczny i jego ideologie nasycone mutacjami, s. 167
 • Jeszcze o pracy w jej procesie liberalnego dojrzewania, s. 170
 • Humanizm życia społecznego kategorią demokracji liberalnej, s. 173
 • Marksizm z dialektyką przekształceń życia społecznego, s. 175
 • Enigmatyczna wizja marksistowskiego porządku socjalistycznego, s. 178
 • Pochodna marksizmu, czyli syndykalistyczny anarchizm, s. 181
 • Marksizm unowocześniony w koncepcji H. Marcuse’a, s. 184
 • Udany w praktyce fenomen ideologiczny, czyli socjaldemokracja, s. 187

Karol Monteskiusz z wizją demokracji, nadal aktualną

 • Istota demokracji, ale też jej konieczne uwarunkowania, s. 191
 • Zagrożenia dla demokracji w ludzkiej zachłanności na bogactwa?, s. 195
 • Potrzeba społecznej kontroli władzy, także w demokracji, s. 197
 • Ludzkie pragnienie władzy kolejnym problemem demokracji, s. 199

Podłoże sprawcze dla ideologii XX i XXI wieku

 • Wczesny liberalizmu już w kapitalistycznej oprawie według T. Veblena, s. 203
 • Neoliberalizm według S. Amina, myśliciela pozaeuropejskiego, s. 206
 • W poszukiwaniu źródeł ideowych rasizmu i nacjonalizmu, s. 210
 • Ideologia zaborów imperialnych z zarysem historycznym, s. 213
 • Globalizacja odmianą współczesnego imperializmu, s. 217

Bolszewizm i faszyzm w wizjach i praktyce

 • Mutacja marksizmu w koncepcji dyktatury proletariatu, s. 223
 • Bolszewizm leninowsko-stalinowski w obrazie faktograficznym, s. 226
 • Demokracja ludowa osobliwą mutacją umiarkowanego bolszewizmu, s. 230
 • Faszyzm włoski w zarysie rozwoju ideologicznego, s. 234
 • Nazizm lub hitleryzm niemiecką wersją włoskiego faszyzmu, s. 237
 • Mityczne, kulturowe oraz filozoficzne źródła nazizmu, s. 240

Świat w bieżących uwikłaniach ideologicznych

 • Czy ideologie mają jeszcze sens dalszego istnienia?, s. 245
 • Obraz sprzeczności świata w pełni już globalnego, s. 249
 • Wizja społeczeństwa informacyjnego w rozbieżnych poglądach, s. 253
 • Populizm pretendujący do rangi współczesnej ideologii, s. 255
 • Populizm nowym rodzajem demokracji nieliberalnej?, s. 258

Potężniejące zagrożenia, także nie w pełni ideologiczne

 • Ekspansja islamu z religijną wizją porządku społecznego, s. 261
 • Jak może wyglądać przyszły społeczny świat zindustrializowany?, s. 265
 • Eugenika liberalna sygnalizowanym społecznym faktem?, s. 267
 • Działanie zapobiegawcze czy oczekiwanie na apokalipsę?, s. 270

 

 • Dzieła wykorzystane w treści opracowania, s. 275
 • Indeks nazwisk, s. 281

 

Zobacz więcej o książce: https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/dlaczego-ideologie-sa-obecne_104
(niniejsza cz. 2 dostępna również jako wydanie drukowane, ISBN druk 978-83-66270-09-1)

Zobacz cz. 1 monografii (tylko wydanie drukowane): https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/dlaczego-ideologie-sa-obecne_099

Bibliografia

Amin Samir: Zmurszały kapitalizm, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2004.

Augustyn: O państwie bożym, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.

Aureliusz Marek: Rozmyślania, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

Balbuza Katarzyna: Triumfator. Triumf i ideologia zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki cesarstwa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

Bauman Zygmunt: Kultura jako praxis, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Becker Howard, Barnes Harry Elmer: Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1964.

Beguet Ivone: L’ Organisation du Loisir des Travailleurs, Publications d’Editeur Social, Paris 1939.

Bell Daniel: Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.

Bullock Alan: Hitler. Studium tyranii, Wydawnictwo Iskra, Warszawa 1997.

Canovan Margaret: Populizm, (w:) Populizm, pod red. O. Wysockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Chester Barnard I.: The Theory of Authority, fragment dzieła: The Founctions of the Executive, (w:) Theories of Society. Foundation of Modern Sociology, wybrane fragmenty z dzieł sociologicznych dokonane przez T. Parsonsa, E. Shilsa, K.D. Naegele i J.R. Pittsa, The Free Press, New York-London 1965.

Chiżyńska Katarzyna: Inspiracje grecko-rzymskie w ideologii nazistowskiej, „Zeszyty Colectanae Philologica” 2003, nr XVI.

Corbin Henry: Historia filozofii islamskiej, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2009.

Cornwell John: Hitler’s Pope. The Secret History of Pius XII, Wydawnictwo Viking w ramach grupy wydawnictw Penguin Groups, 1999.

Djilas Milowan: Die Neue Klasse. Eine Analyse des Communisticken System, Deutsche Rechte, München 1959.

Duda Dominik: Nowa wojna z terroryzmem, (w:) Islam. Terroryzm, pod red. A. Parzymies, Wydawnictwo Dialog, Warszawa 2015.

Dumazedier Joffre: Vers une civilisation du loisir?, La Librairie Pedagogique, Paris 1963.

Engels Fryderyk: Anty-duhring, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

Engels Fryderyk: Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, starodruk biblioteki Uniwersytetu im. J. Giedroycia w Białymstoku.

Fromm Erich: Escape from Freedom, Wydawnictwo Avon Books, New York 1971.

Fukujama Francis: Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.

Goodrich-Clarke Nicholas: Okultystyczne źródła nazizmu, Wydawnictwo Alethea, Warszawa 2010.

Gray John: Po liberalizmie, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

Gromczyński Wiesław: Wstęp do dzieła Herberta Marcusego: Człowiek jednowymiarowy, Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1991.

Gumplowicz Ludwig: System socjologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Haber Lesław H.: Od społeczeństwa analogowego do digitalnego, (w:) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, pod red. L.H. Habera i M. Niezgody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2006.

Habermas Jurgen: Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

Hegel Georg Wilhelm Friedrich: Fenomenologia ducha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Hilgard Ernest: Wprowadzenie do psychologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.

Hobbes Thomas: Lewiatan, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, 2015.

Izdebski Adam: Troska biskupów i mnichów o zagrożone społeczności Italii w latach 450–550, (w:) Formy organizacji życia zbiorowego w starożytności, pod red. A. Gendźwiłła i in., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

James Emile: Historia myśli ekonomicznej XX wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

Jaruzelska Izabela: Własność w prawie biblijnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Kaczmarek Kamil: Prasocjologia Świętego Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1999.

Kamiński Aleksander: Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

Kosidowski Zenon: Opowieści biblijne, Państwowe Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1963.

Kotecki Radosław: Ecclesiae and Violence. Violence against The Church and Violence within The Church in The Middle Ages, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013.

Kotecki Radosław: Res sacrae — res ecclesiasticae. Wokół prawnej koncepcji własności kościelnej we wczesnym średniowieczu (do końca XII wieku), (w:) Possessio ac iura in re. Z dziejów prawa rzeczowego, pod red. M. Mikuły, W. Pęksia i K. Stolarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Kowalczyk Stanisław: Liberalizm i jego filozofia, Wydawnictwo Unia, Katowice 1995.

Kuczyńska Alicja, Kuczyński Janusz: Humanizm socjalistyczny. Co to jest?, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1966.

Kwaśnicki Witold: Historia myśli liberalnej. Wolność, Własność, Odpowiedzialność, pobrane z: www.kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/HMLKwasnicki.pdf.

Lafargue Paul: Prawo do lenistwa, Wydawnictwo Red Rat, Zielona Góra 2007.

Lipset Seymour Martin: Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

Locke John: Dwa traktaty o rządzie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Mannheim Karl: Ideologia i utopia, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2000, 2008.

Marcuse Herbert: Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.

Marks Karol: Kapitał, t. I, II i III, Wydawnictwo Książka i Wiedza. Warszawa 1951, 1956, 1959.

Mesjasz Czesław: Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję metafor organizacji, (w:) Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, materiały z konferencji naukowej, pod red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.

Milian Lech: Funkcjonowanie lokalnych rynków pracy w aspekcie badań nad bezrobotnymi. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.

Milian Lech: Ład społeczny na tle przewidywanej struktury społeczeństwa zwanego umownie informacyjnym, (w:) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, zbiór referatów pokonferencyjnych, pod red. L.H. Habera i M. Niezgody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Milian Lech: Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej. Studium wartości postulowanych i akceptowanych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.

Milian Lech: Podłoże sprawcze informacji i jej znaczenie w kształtowaniu się kultury społeczeństwa przyszłości, (w:) Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, zbiór referatów konferencyjnych z okazji 40-lecia socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej, pod red. A. Siwik i L.H. Habera, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2008.

Milian Lech: Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2010.

Milian Lech: Społeczeństwo informacyjne. Groźba dehumanizacji osobowości czy nadzieja na racjonalizację zachowań?, (w:) Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, księga konferencyjna, red. L.H. Habera, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2002.

Milian Lech: W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2012.

Milian Lech: Wpływ oceny wartości pracy na ideały ładu społecznego. Kilka refleksji z nawiązaniem do przeszłości, (w:) Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego, zbiór referatów pokonferencyjnych pod red. A. Siwik, Uczelniane Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2007.

Mondin Battista: Teologowie wyzwolenia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1988.

Monteskiusz Karol: O duchu praw, Wydawnictwo vis a vis etiuda, Kraków 2016.

Motahhari Morteza: Poznanie Koranu, Wydawnictwo Książkowe Episteme, Piotrków Trybunalski 1992.

Muller Jan-Werner: Populizm?, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2016.

Nietzsche Fryderyk: Wola mocy, Wydawnictwo vis a vis, Kraków 2017.

Novak Michael: Liberalizm — sprzymierzeniec czy wróg kościoła, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 1993.

Olszewski Henryk, Zmierczak Maria: Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwo Ars boni et aequi, Poznań 1994.

Orczyk Adam: Kształcenie i formacja duchownych w średniowieczu, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2013.

Ossendowski Antoni Ferdynand: Lenin, Wydawnictwo LTW, Poznań 2012.

Ostasz Lech: Ku etyce uniwersalistycznej, Wydawnictwo OSW, Olsztyn, 1999.

Paleczny Tadeusz: Uniwersalizacja kulturowa w procesach globalizacji, (w:) Globalizacja w kulturze. Upowszechnienie czy uproszczenie?, Seria: „Humanitas. Studia kulturoznawcze”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, Kraków 2010.

Pasternak Borys: Doktor Żywago, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.

Piwowarczyk Przemysław: Charakterystyka i konsekwencje antynomizmu zachowań proroków w gminie wczesnochrześcijańskiej w świetle Didache, (w:) Formy organizacji życia społecznego w starożytności, pod red. A. Gendźwiłła i in., Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

Pszczołowski Tadeusz: Praca człowieka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.

Rosenberg Natan, Birdzell L.E.: Historia kapitalizmu, Wydawnictwo Signum, Kraków 1994.

Saggs Henry William Frederick: Wielkość i upadek Babilonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973.

Sand Shlomo: Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014.

Sikora Adam: Spotkania z filozofią, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1970.

Smith Adam: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Smith Adam: Teoria uczuć ludzkich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

Sołżenicyn Aleksander: Jeden dzień Iwana Denisowicza, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1989.

Sorel Georges: Rozważania o przemocy, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2014.

Stankiewicz Piotr: Sztuka życia według stoików, Wydawnictwo Wab, Warszawa 2014.

Starowieyski Marek: Z historii wczesnego chrześcijaństwa. Biblia, męczennicy, poganie i inni, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2015.

Sylwestrzak Andrzej: Historia doktryn politycznych i prawnych, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1995.

Szacki Jerzy: Historia myśli socjologicznej, wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Szczech Tomasz: Tradycja chrześcijańska jako główne źródło inspiracji doktryny własności u św. Augustyna, pobrane z: www.repozytorium.uni.wroc.pl.

Tatarkiewicz Władysław: Historia filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.

Tomasz z Akwinu: O władzy, (w:) Św. Tomasz z Akwinu. Dzieła wybrane, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 1984.

Toti Gianti: Czas wolny, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1965.

Twardowski Kazimierz: O filozofii średniowiecznej. Wykładów sześć, H.A. Altenberg, Lwów 1910, pobrane z: www.wolnelektury.pl.

Veblen Thorstein: Teoria klasy próżniaczej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Weber Max: Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.

Weber Max: Gospodarka i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Werner Muller Jan: Co to jest populizm?, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2017.

Węgłowski Adam: Brytyjska rasa panów. Imperium snobów i megalomanów, „Fokus Historia”, 30.07.2016.

Wiatr Jerzy J.: Czy zmierzch ery ideologii?, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1966.

Winiarski Bolesław: Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wolter (Francois Marie Arouet): Powiastki filozoficzne, Wydawnictwo Hachette, Warszawa 2009.

Wosińska Wilhelmina: Oblicza globalizacji, Wydawnictwo Smak słowa ze słoniem w tle, Sopot 2008.

Wysocka Olga: Populizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Wysocka Olga: Wstęp do antologii, (w:) Populizm, pod red. O. Wysockiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Zacher Lech W.: Ambiwalentność rozwoju — od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego, (w:) Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, zbiór referatów konferencyjnych z okazji 40-lecia socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej, pod red. A. Siwik i L.H. Habera, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2008.

Zacher Lech W.: Społeczeństwo postinformacyjne w kontekście ewolucji społeczeństw i wizji przyszłości, (w:) Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, pod red. L.H. Habera i M. Niezgody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2021

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-04-6