Організація баз даних: Навчальний посібник

Autorzy

Ярослав Соколовський - Національний університет "Львівська політехніка"; Михайло Дендюк - Національний лісотехнічний університет України; Ігор Крошний - Національний лісотехнічний університет України; Ігор Пірко - Національний лісотехнічний університет України; Михайло Паславський - Національний лісотехнічний університет України

Streszczenie

[PL] Tłumaczenie tytułu:

Organizacja baz danych. Podręcznik akademicki

[PL] O książce:

Podręcznik jest efektem współpracy Gdańskiej Szkoły Wyższej z uczelniami z Ukrainy w ramach realizowanych umów o współpracy naukowej.

"Organizacja baz danych" może być przydatna dla studentów Zarządzania i inżynierii produkcji oraz Administracji w ramach realizacji zajęć dotyczących zarówno informatyki, jak i modułów związanych z cyberbezpieczeństwem.

Podręcznik do samodzielnej nauki omawia teoretyczne aspekty baz danych zarówno klasycznych relacyjnych SQL, jak i nierelacyjnych technologii NoSQL, OLTP i OLAP, w tym zasady pracy z dużymi zbiorami danych. Dużą uwagę poświęcono administrowaniu i ochronie baz danych, podano typowe sytuacje wyjątkowe w MySQL oraz sposoby ich eliminacji. Podręcznik może być wykorzystany do sprawdzenia stanu wiedzy, nauczania praktyk laboratoryjnych, projektowania, kursów. Przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych na kierunku "Technologie informacyjne", w szczególności specjalnościach: "Informatyka", "Systemy i technologie informacyjne" oraz "Inżynieria oprogramowania". Podręcznik przyda się tym, którzy chcą samodzielnie opanować podstawy teoretyczne i umiejętności tworzenia i utrzymywania baz danych.

[UKR]

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти баз даних, як класичних реляційних SQL, так і нереляційних NoSQL, розглянуто технології OLTP та OLAP, в тому числі принципи роботи з великими даними. Значна увага приділяється адмініструванню та захисту баз даних, наведено характерні виняткові ситуації в MySQL та шляхи їх усунення. Посібник може бути використаний для розроблення баз даних MySQL та MongoDB, контролю знань, викладання лабораторних практикумів, курсового та дипломного проектування. Для студентів закладів вищої освіти в галузі знань "Інформаційні технології", зокрема спеціальностей "Комп’ютерні науки", "Інформаційні системи та технології" та "Інженерія програмного забезпечення". Посібник буде корисним бажаючим самостійно оволодіти теоретичними основами та навиками розроблення і супроводу баз даних.
Іл. 304, Табл. 10, Бібліографій 39.

Pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

27 maja 2023

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-29-9