Методи і моделі прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник

Autorzy

Марiя Руда
Тарас Бойко
Михайло Паславський
Mirosław Borkowski
Gdańska Szkoła Wyższa

Streszczenie

[PL] Tłumaczenie tytułu

Metody i modele podejmowania decyzji menedżerskich. Podręcznik akademicki (monografia w języku ukraińskim)

[PL] Kilka słów o publikacji:

Złożoność otoczenia, zwłaszcza w szybko zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych i politycznych, sprawia, że umiejętność prawidłowego podejmowania decyzji staje się nie lada wyzwaniem. Dodatkowo, wytyczanie kierunków działania i osiąganie zamierzonych celów wymaga znajomości zagadnień zarówno z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa.

Nowoczesne zarządzanie to ciągły proces poszukiwania nowych lub wykorzystywania już znanych systemów, modeli i metod skutecznego funkcjonowania różnych podmiotów (m.in. gospodarczych, politycznych czy społecznych). Proces, który musi uwzględniać także coraz większą ilość (niedoskonałych) rozwiązań prawnych.

Celem prezentowanej monografii "Metody i modele podejmowania decyzji zarządczych" jest wskazanie przyszłym menadżerom, podstawowych informacji związanych z procesem zarządzania.

Monografia jest pierwszym efektem współpracy pomiędzy Politechniką Lwowską, Uniwersytetem Leśnictwa we Lwowie i Gdańską Szkołą Wyższą. Planowane są też kolejne publikacje dotyczące administracyjnych czy prawnych aspektów zarządzania, podejmowania decyzji zarządczych. Kolejne monografie swym zakresem obejmować będą procesy zarządcze podejmowane m.in. w sytuacjach występowania stanów nadzwyczajnych, związanych z ochroną środowiska czy cyberzagrożeniem.

 

[UKR] Вступ

В умовах розвитку ринкової економіки значно зросла роль аналітичної роботи щодо обґрунтування, прийняття та контролю виконання управлінських рішень.

Як показує практика, наукова обґрунтованість управлінських рішень потребує комплексного врахування взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів середовища, в якому ці рішення будуть реалізовані і їх всебічного аналізу, що вимагає відповідного обсягу достовірної інформації. При аналізі внутрішнього середовища це може бути як система документації первинного бухгалтерського обліку чи техніко-технологічні норми і відповідні фактичні розрахунки, при аналізі зовнішнього середовища – фінансова звітність підприємств та інформаційні дані, одержані внаслідок проведення анкетування, експертних оцінок і т.п.

Обробка інформації, її аналітичне дослідження з точки зору прийняття управлінських рішень перш за все проходить етап економіко-логічних досліджень, внаслідок чого відшукується модель системи, в якій приймається рішення, або ж встановлюється модель організації проведення дослідження економічних явищ (процесів) і т.д.

Для обґрунтування прийняття управлінських рішень застосовується математичний апарат різної ступені складності: від елементарної (в моделях звичайних економічних розрахунків: при обґрунтуванні потреб в ресурсах, балансових розрахунках і т.д.) до вищої математики (в моделях прогнозування економічного розвитку підприємства за умов невизначеності і т.д.).

Сучасні умови прийняття рішень характерні динамічністю, що зумовлює оперативну реакцію і прийняття адекватних управлінських рішень; значним зростанням обсягів і складністю інформації, ростом дефіциту ресурсів та екологічних проблем, ростом ймовірності збитків внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських рішень і ін.

Кожна конкретна ситуація потребує проведення певної аналітичної роботи, яка базується на певних методичних підходах обґрунтування управлінських рішень задля зростання достовірності очікуваних результатів та зменшення ризику втрат.

Водночас час продуктивне управління неможливе без чіткої організованої системи контролю, бо не можна ефективно управляти без перевірки виконання належних вимог та виявлення фактичного стану керованих об’єктів. У цих питаннях певну допомогу керівництву суб’єкту господарювання надасть аудит (який може бути внутрішнім і зовнішнім (за замовленням)), який є незалежною формою контролю. Науково обґрунтовані висновки аудитора використовуються власником (менеджером) для прийняття відповідних рішень щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства та усунення виявлених недоліків. Для зовнішніх контрагентів висновок незалежного аудитора є однією із гарантій достовірності інформації, що, в свою чергу, зумовлює гарантію прийняття ним об’єктивних управлінських заходів (наприклад, рішення питань інвестування).

Мета вивчення курсу «Методи і моделі прийняття управлінських рішень» – вивчення методів, моделей та технологій прийняття управлінських рішень, формування практичних навичок володіння методами пошуку найкращого або прийнятного способу дій для досягнення однієї чи декількох цілей, методами підтримки прийняття рішень в умовах слабоструктурованих або неструктурованих ситуацій, набуття досвіду застосування сучасних інформаційних технологій та засобів підтримки прийняття рішень, зокрема систем підтримки прийняття рішень у підприємництві і торгівлі.

Завдання курсу – вивчення основ теорії обгрунтування і прийняття управлінських рішень та моделей і методики підготовки проектів рішень за напрямками діяльності.

Для досягнення мети вивчення курсу «Методи і моделі прийняття управлінських рішень» студенти мають оволодіти теоретичними і науковими основами знань щодо прийняття управлінських рішень, моделями і сучасними методами аналітичної роботи, які застосовуються в процесі діяльності суб’єкту господарювання, методологією виявлення проблеми і обґрунтування постановки цілі суб’єкту господарювання, застосовуванням моделі розробки і прийняття управлінських рішень за визначених умов, в умовах ризику і невизначеності, ззастосуванням лінійного програмування для визначення оптимальних потреб в ресурсах, вмінням складати оптимальні програми за умов обмежених ресурсів, використовувати систему дескриптивних, предикативних, нормативних моделей в процесі проведення аналітичних процедур щодо обґрунтування управлінського рішення, вмінням пошуку альтернативних і вибору оптимальних рішень, виявлення впливу певних чинників на виконання його бюджету з метою забезпечення його ефективної діяльності.

Таким чином, в результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: методики і моделі аналізу прибутку і рентабельності, фінансового стану підприємств; ефективного використання запасів, реальних і фінансових інвестицій та ін., вміти: оцінювати достовірність інформації щодо фінансово-господарської та інвестиційної діяльності субєкту господарювання, аналізувати ситуації і стан суб’єкту господарювання, формулювати висновки щодо напряму прийняття управлінського рішеня, використовувати дані бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту для підготовки проектів, визначення їх вигод і витрат, для проведення операційного аналізу (беззбитковості), обґрунтовувати поставлене завдання, визначати показники ефективності інвестиційних проектів та проводити аналітичну роботу щодо вибору вибору найбільш ефективної альтернативи, розробляти проекти заходів (обгрунтованння) щодо прийняття управлінських рішень, направлених на зростання ефективності та забезпечення стійкого фінансового положення суб’єктів господарювання.

Pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

31 grudnia 2022

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-66270-26-8