Nauka i edukacja we współczesnym świecie : Część 4

Autorzy

Mirosław Borkowski
Andrey Lymar

Streszczenie

 1. Iryna Babets, Bezpieczeństwo ekonomiczne współpracy interregionalnej Ukrainy z krajami UE: kierunek strategiczny — rolnictwo
  Streszczenie: Celem artykułu jest określenie teoretycznych i metodologicznych podstaw, priorytetów strategicznych i narzędzi instytucjonalnych dla wzmocnienia bezpieczeństwa ekonomicznego regionów Ukrainy we współpracy interregionalnej z krajami UE w sektorze rolniczym. Przedstawiono założenia metodologiczne współpracy interregionalnej Ukrainy z krajami UE jako środku poprawy stanu bezpieczeństwa gospodarczego. Na podstawie analizy skupień dokonano klasyfikacji regionów Ukrainy ze względu na potencjał rolnictwa. Zaproponowano kierunki wzmocnienia ekonomicznego bezpieczeństwa regionów w sektorze rolniczym w oparciu o połączenie ich przewag konkurencyjnych. Określono podstawowe założenia metodologiczne w zakresie poprawy stanu ekonomicznego bezpieczeństwa w sektorze rolnym dla regionów uczestniczących we współpracy interregionalnej. Dokonano oceny ekonomicznego bezpieczeństwa sektora rolnego obwodów Lwowskiego i Połtawskiego i na tej podstawie uzasadniono strategiczne priorytety współpracy interregionalnej. Ilustracją modelu współpracy interregionalnej jest określenie możliwych powiązań sektoralnych i międzybranżowych obwodów Lwowskiego i Połtawskiego z województwami Podkarpackim i Małopolskim.
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne, współpraca interregionalna, sektor rolniczy, potencjał rolnictwa, zagrożenia, priorytety strategiczne.
 2. Sławomir Stanisław Dębski, Dariusz Skalski, Piotr Lizakowski, Bezpieczeństwo społeczne — wybrane zagadnienia
  Streszczenie: Proces badawczy realizowany w przestrzeni zarządzania państwem demokratycznym aksjologicznie i prakseologicznie prowadzi do krytyki współczesnego instytucjonalizmu stanowiąc interdyscyplinarne wyzwanie badawcze.
  Słowa kluczowe: bezpieczeństwo społeczne, administracja publiczna, demokracja, zarządzanie państwem, zagrożenia.
 3. Jerzy Kosiński, Podstawy zajęcia i zabezpieczania danych cyfrowych jako element reagowania na naruszenia bezpieczeństwa
  Streszczenie: Rozdział zawiera zwięzły przegląd aktów normatywnych i dobrych praktyk związanych z zajęciem i zabezpieczaniem danych cyfrowych.
  Słowa kluczowe: dane cyfrowe, naruszenie bezpieczeństwa, ślady, zabezpieczenie, live forensic.
 4. Jolanta Tomporowska, Zagrożenia wychowania w procesie przemian cywilizacyjnych — wybrane zagadnienia
  Streszczenie: W procesie przemian cywilizacyjnych ściśle powiązanych z technologizacją życia jednostki narasta dynamika interakcji człowiek — maszyna, maszyna — człowiek. Te zjawiska stanowią wyzwania badawcze dla wielu dziedzin i dyscyplin nauk. Niniejsze opracowanie dotyczy wybranych zagadnień w zakresie wynikającym z interakcji jednostki i Internetu.
  Słowa kluczowe: przemiany cywilizacyjne, uzależnienia od Internetu, wychowanie dzieci w procesie przemian cywilizacyjnych.
 5. Jolanta Tomporowska, Autoewaluacja pracy eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli
  Streszczenie: Wymagania stawiane ekspertom MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli przez obowiązujące reguły prawa oraz samodzielność w procesie doskonalenia się kształtowanego poprzez szeroko rozumianą ewaluację stanowi wyzwania wielu dziedzin nauki, których sprostaniu podjęto próbę niniejszym opracowaniem.
  Słowa kluczowe: ekspert; awans zawodowy nauczyciela, autoewaluacja.
 6. Maria Chomka, Oferta ekoturystyki jako element zrównoważonego rozwoju w regionie
  Streszczenie: Ekoturystyka jest segmentem przemysłu turystycznego, którego nie należy tylko i wyłącznie wiązać ze sposobem realizacji motywów turystycznych, ale przede wszystkim z działalnością mającą na celu chronienie i zapobieganie degradacji środowiska, będącego areną tworzenia różnorodnych ofert do spędzania czasu wolego w ścisłym związku z naturą. Dynamiczny wzrost popularności tego rodzaju turystyki daje szanse na pobudzenie gospodarcze tych rejonów, w których dominują walory przyrodnicze. Może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy na obszarach dotkniętych problemem bezrobocia. Nowoczesny przemysł rynku produktów ekoturystycznych zgodnie z tendencjami określonymi przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) wymaga systemowych rozwiązań na szczeblu krajowym i regionalnym. Zgodnie, z którymi powstawać ma więcej obszarów prawnie chronionych, ale również należy promować taką działalność, która spełnia najwyższe wymogi dotyczące ochrony przyrody. Konieczne jest także stworzenie odpowiednich warunków do edukacji, dzięki której dostarczane będą informacje i pomoc merytoryczna w zakresie ochrony środowiska do lokalnych społeczności, a także uzmysłowienie czym jest ekoturystyka i jakie korzyści może przynieść wraz z podkreśleniem lokalnych tradycji, zwyczajów i kultury. Celem niniejszego opracowania jest analiza wybranych uwarunkowań mających wpływ na rynek ofert ekoturystycznych, a także w aspekcie zmieniających się potrzeb konsumentów, przedstawienie współczesnych tendencji dotyczących rozwoju i atrakcyjności produktów ekoturystyki.
  Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, ekoturystyka, degradacja środowiska.
 7. Michał Kosiński, Edukacja ratownicza w zapewnianiu bezpieczeństwa na wodzie
  Streszczenie: Autor artykułu przedstawia i omawia rolę edukacji ratowniczej w zapewnianiu bezpieczeństwa „na wodzie”. Na przykładzie wybranych szkoleń ratowniczych realizowanych przez WOPR oraz sportowego ratownictwa wodnego pokazuje ich wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami. Zwraca uwagę na formalny brak wymagania podnoszenia, a co najmniej utrzymania, umiejętności ratowniczych przez osoby pracujące w charakterze ratownika.
  Słowa kluczowe: edukacja, szkolenie, bezpieczeństwo na wodzie, ratownictwo wodne, WOPR, ratownictwo sportowe.
 8. Andrey Lymar, Bezpieczeństwo systemu edukacji jako podstawa bezpieczeństwa społecznego (kilka zagadnień na temat jakości i reform)
  Streszczenie: Kwestie reformy w edukacji są często związane z jakością nauczania i z bezpieczeństwem publicznym. Ważne jest zrozumienie istoty reform i kryteriów jakości w edukacji, aby móc określić stopień wpływu edukacji na procesy społeczne i społeczeństwo jako całość.
  Słowa kluczowe: jakość edukacji, reforma systemu edukacji, konsument produktu edukacyjnego, bezpieczeństwo społeczne.
 9. Wojciech Drzeżdżon, Труд как фундаментальная деятельность человека. Интерпретирующее исследование
  Аннотация: Труд является компонентом рационального и планируемого активного поведения индивидума по отношению к окружающему миру; элементом, подлежащим моральному регулированию; деятельностью осуществляемой посредством поступков с целью корреляции с миром; результатом самодостаточности человека, проявляющейся в потребностях;источником, обуславливающим развитие человека. Разносторонний подход к человеческому труду указывает на его многоаспектность и многомерность. В сложившихся условиях представляется чрезвычайно трудным сформулировать универсальное определение труда в связи с постоянными изменениями в его характере и содержании.
  Ключевые слова: труд, ценности, трудовая педагогика, безработица, рынок труда.
 10. Marta Kopytko, Zinaida Zhyvko, Halyna Levkiv, Competitiveness and security of innovative-active enterprises
  Abstract: Based on the analysis of the level of innovation activity of enterprises in Ukraine and the factors of influence on its indicators, the main factors determining the negative dynamics of the development of innovation activity of enterprises in Ukraine are determined. In order to overcome the problems in the field of innovation, it is proposed to focus on the implementation of innovative management in the process of implementing innovative processes. For this purpose, recommendations for the organization of the process of innovation management, taking into account the successful practice of foreign enterprises, have been developed.
  Keywords: innovation, innovation activity, innovation process, innovation management, innovation potential, threats and risks, enterprise competitiveness, enterprise security, factors influencing the activity of innovation activity.
 11. Mariya Korotkaya, Olga Muratova, Приоритетные направления развития промышленности Калининградской области
  Аннотация: В статье рассмотрена общая информация о промышленности Калининградской области: общий перечень видов деятельности, индекс промышленного производства; структура по обрабатывающим производствам и ее динамика; структура по отдельным видам промышленной продукции и ее динамика. Представлен краткий обзор промышленных парков.
  Ключевые слова: промышленность, развитие промышленности, Калининградская область.
 12. Peter Herrmann, Uncertainty as the highest state of insecurity
  Introduction: Discussing increasing populism and right-wing political movements and social law together is commonly — and without any doubt importantly — dealing with issues of social legislation, employability and emphasising the importance of “honesty and reliability” from the political side. And while globalisation is not condemned, it is at least in tendency suggested to be a centre piece of the present quarrels; migration, low-wage policies, capital-flight and tax competition are then highlighted as major issues. The present contribution aims on taking a wider approach, arguing that one of the major problems is the aggravation of a secular process that may be called — alluding to Karl Polanyi’s work — disembedding of law.
 13. Olga Khmel, Формирование организационно-экономического механизма взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей
  Аннотация: В статье обоснован организационно-экономический механизм взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей с целью реализации концепции обязательного участия работодателей в управлении активами человеческого капитала; предложена модель взаимодействия учреждений высшего образования, работодателей и органов государственного управления для устранения проблемы недостаточных взаимосвязей между ними, а также концепция интеграционного объединения для современных макроэкономических условий Республики Беларусь.
  Ключевые слова: организационно-экономический механизм взаимодействия учреждений высшего образования и работодателей, модель взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг высшей школы, модель интеграционного развития.
pierwsza strona okładki

Pobrania

Opublikowane

30 grudnia 2018

Szczegóły dotyczące monografii

ISBN-13 (15)

978-83-89762-88-7